En kort och enkel förklaring av den reformerta tron

A Brief and Untechnical Statement of the Reformed Faith
av B B Warfield

1. Jag tror att mitt enda syfte i livet och i döden bör vara, att förhärliga Gud och åtnjuta honom för alltid. Jag tror att Gud lär mig hur jag skall förhärliga och åtnjuta honom i sitt ord, d.v.s. genom Bibeln. Den bereddes genom hans helige Andes ofelbara inspiration, för att jag säkert skall veta vad jag skall tro om honom och vilken plikt han fordrar av mig.

2. Jag tror att Gud är en ande, oändlig, evig och ojämförlig i allt vad han är. Jag tror på en enda Gud i tre personer: Fadern, Sonen och den helige Ande; min skapare, återlösare och livgivare. Till hans makt och vishet, rättfärdighet, godhet och sanning, kan jag tryggt sätta min tillit.

3. Jag tror att himlarna och jorden, och allt som är i dem, är Guds händers verk. Jag tror att allt som han har gjort, det leder och styr han i alla deras handlingar, så att de uppfyller det syfte för vilket de skapades. Jag som förlitar till honom skall inte heller komma på skam, utan kan vila säkert i hans allsmäktiga kärleks beskydd.

4. Jag tror att Gud skapade människan efter sin egen avbild, i kunskap, rättfärdighet och helighet. Jag tror att Gud ingick i ett livsförbund med henne, endast på villkor av den lydnad han är värd. Alltså var det genom att villigt synda mot Gud, som människan föll till den synd och det elände i vilka jag har fötts.

5. Jag tror att, fallen i Adam min första far, är jag av naturen ett vredens barn, under Guds fördömelse samt fördärvad till kropp och själ, benägen ont och skyldig evig död. Från detta fruktansvärda tillstånd kan jag inte befrias utom genom Guds, min frälsares, oförtjänta nåd.

6. Jag tror att Gud inte har lämnat världen till att förgås i sin synd; utan utifrån den stora kärlek med vilken han har älskat den, har han från all evighet nådigt utvalt till sig själv en mångfald, vilken ingen människa kan räkna, för att befria dem ur deras synd och elände, och att av dem återbygga sin rättfärdighets rike i världen. I detta rike kan jag vara försäkrad att ha min del, om jag håller fast vid Kristus Herren.

7. Jag tror att Gud har återlöst sitt folk till sig själv genom Jesus Kristus vår Herre. Trots att han var och alltid förblir Guds evige Son, föddes han dock av en kvinna under lagen, för att återlösa dem som står under lagen. Jag tror att han bar det straff min synd förtjänade i sin kropp på korset och uppfyllde i sin egen person den lydnad jag var skyldig Guds rättfärdighet; och nu framställer mig för sin Fader såsom sin förvärvade egendom, till pris av hans härliga nåd för alltid. Därför, avsägande mig all egen förtjänst, sätter jag hela min tillit endast till min återlösares, Jesu Kristi, blod och rättfärdighet.

8. Jag tror att Jesus Kristus, min återlösare, vilken dog för mina överträdelser, uppväcktes igen för min rättfärdiggörelse och uppsteg till himlarna. Där sitter han på allsmäktig Faders högra sida, för att ständigt företräda sitt folk och styra hela världen såsom huvud över allting för sin kyrka. Alltså behöver jag inte frukta något ont och kan säkert veta, att ingenting kan rycka mig ur hans händer och att ingenting kan skilja mig från hans kärlek.

9. Jag tror att den återlösning som utverkades av Herren Jesus Kristus, verksamt meddelas till hela hans folk genom den helige Ande. Han verkar i mig tro och förenar mig därigenom med Kristus; förnyar mig till hela människan efter Guds avbild, och gör mig förmögen mer och mer att dö för synden och leva för rättfärdigheten. När detta nådiga verk har fullbordats i mig, skall jag mottagas in i härligheten. Under det att jag förblir i detta stora hopp, måste jag ständigt sträva efter att fullkomna helighet i gudsfruktan.

10. Jag tror att Gud först av allt under evangeliet fordrar av mig, att jag, utifrån en sann känsla av min synd och mitt elände, och uppfattning om hans barmhärtighet i Kristus, med sorg och avsky vänder mig bort från synden, samt mottager och förlitar mig endast till Jesus Kristus för frälsning. Förenad med honom på så vis, kan jag mottaga förlåtelse för mina synder och godtagas såsom rättfärdig i Guds åsyn, endast för Kristi rättfärdighet räknad till mig och mottagen endast genom tro. På så sätt och endast på så sätt, tror jag mig mottagas in i Guds barns antal och ha rätt till alla deras förmåner.

11. Jag tror att sedan jag förlåtits och godtagits för Kristi skull, fordras det av mig att jag vandrar i Anden, vilken han har förvärvat för mig och genom vilken kärlek är utgjuten i mitt hjärta; att jag uppfyller den lydnad jag är skyldig Kristus min kung; troget genomför alla de plikter ålagda mig genom Guds, min himmelske Faders, heliga lag; och alltid återspeglar i mitt liv och uppförande, det fullkomliga föredöme som satts för mig av Kristus Jesus min ledare. Han har dött för mig och skänkt mig sin helige Ande, just för att jag skall göra de goda gärningar vilka Gud i förväg har berett för att jag skall vandra i dem.

12. Jag tror att Gud har insatt sin kyrka i världen och försett den med ordets tjänst, och dopets, Herrens måltids och bönens heliga ordningar; för att genom dessa såsom medel, hans nåds rikedomar i evangeliet skall bli kända i världen och, genom Kristi välsignelse och hans Andes verkan i dem som med tro mottager dem, återlösningens välgärningar skall förmedlas till sitt folk. Därför fordras det också av mig, att jag uppmärksammar dessa nådemedel med flit, förberedelse och bön, så att genom dem jag undervisas och styrks till tro och heligt liv, och sprider dessa nådemedel till hela världen.

13. Jag tror att, såsom Jesus Kristus en gång har kommit i nåd, så skall han också komma en andra gång i härlighet, för att döma världen med rättfärdighet och tilldela var och en dennes eviga lön. Jag tror att om jag dör i Kristus, skall min själ i döden göras fullkomlig i helighet och komma hem till Herren; och när han återvänder i sitt majestät skall jag uppväckas till härlighet och göras fullkomligt lycklig i det fulla åtnjutandet av Gud i all evighet. Uppmuntrad av detta härliga hopp fordras det av mig, att villigt taga min del i lidandet här såsom en god Kristi Jesu soldat; försäkrad om, att om jag dör med honom skall jag också leva med honom, och om jag håller ut skall jag också regera med honom.

Och till honom, min Återlösare,
med Fadern,
och den helige Ande,
tre personer, en enda Gud,
vare ära för alltid, i evigheters evighet, amen.

Översättning av Sebastian Rehnman
Permission granted by P&R Publishing Company. Originally published in English as, Selected Shorter Writings of Benjamin B. Warfield Volume 1, B.B. Warfield, edited by John E. Meeter (Nutley, NJ: 1970) “A Brief and Untechnical Statement of the Reformed Faith,” 407-410