Pastorn har ordet

Välkommen till Immanuelskyrkans hemsida. Jag gläder mig åt ditt intresse för oss. Låt mig få presentera vår församling. År 2000 beslöt sig en liten grupp att inleda församlingsbildande verksamhet i Tranås. Två år senare började vi fira gudstjänster i en lokal i Nya Stoeryd i norra Tranås. Men nu har vi flyttad in till Höggatan 8 (Metodistkyrkan).  Herren har varit god och det finns numera en liten skara som kallar Immanuelskyrkan för hemförsamling.
Vårt motto är ”För Guds ära och människors glädje”. Detta summerar vår inställning till allt vi gör.

Vårt centrala uppdrag är att erbjuda människor en biblisk gudstjänst där de kan möta Herren Jesus Kristus så som han är uppenbarad i skriften.

Utifrån bland annat Hebreerbrevet 10:19-25 skulle jag vilja presentera församlingens grundpelare:

Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. Vi har en stor präst över Guds hus. Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvisshet, med ett hjärta som är renat från ett ont samvete och med en kropp som är badad i rent vatten. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, ty den som har gett oss löftet är trofast. Låt oss ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. Låt oss inte överge våra egna sammankomster, som en del har för vana, utan uppmuntra varandra, detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig.

Vad betyder dessa verser för oss idag? För det första betyder det att Immanuelskyrkan omfamnar den historiske Jesus Kristus så som han framställs i Bibeln. Denne Jesus var samtidigt Gud och människa och kunde därmed förvärva räddning åt förlorade syndare. Det är genom hans blod, dvs. genom hans död och uppståndelse som vi upprorsmakare finner frid inför vår skapare.

För det andra betyder frasen ”Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, ty den som har gett oss löftet är trofast” att vi tar fasta på Bibeln, Guds ofelbara ord, som den yttersta auktoriteten i tro och liv. Varför? Jo, därför att däri kommer Guds sanning och auktoritet till uttryck. Vi bejakar därför att det bibeltrogna och relevanta predikandet (och hörandet) av Guds ord är väsentligt för mognad i det kristna livet. Vi håller till den historiska uppfattningen att ordet har en central plats i församlingens liv och tillämpar därför bibelutläggande predikan och undervisning. Vi kan lita på att Guds ord är relevant för den moderna människan i livets alla skeenden. Immanuelskyrkan förlitar sig till att Gud ger oss sin nåd genom ordet som vi hör predikat och som vi läser.

För det tredje betyder att ”orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse” att vi bekänner oss till den reformerta tron såsom den framställs i de historiska Westminsterdokumenten. Dessa är de mest kända bekännelseskrifterna från 1600-talet och har bevisats vara trovärdiga än idag (de skrivs under av samfund runt hela världen). Som vårt motto beskriver bejakar den reformerta tron glädje, frid och kärlek genom att leva för Guds ära. Bekännelseskrifterna poängterar bland annat Guds allmakt i frälsningen, vilket kan sammanfattas som att ”Gud frälser”.

För det fjärde talar texten om att ”ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar”. Detta visar vikten av de troendes gemenskap. Vi önskar fostra genuin gemenskap, ömsesidig medkänsla och djup kärlek i församlingens liv. Vårt mål är inget annat än det mål Gud har för oss: att vara en familj som på ett naturligt och praktiskt sätt bryr sig om varandra och erbjuder lärjungaskap i livets glädje och sorg. Vi önskar vara en gemenskap som lever ut Kristi kärlek och är engagerade i varandras liv till Guds ära.

För det femte poängterar vi gudstjänsten som ett sant möte med Gud (se Jesaja 6). Vi vill erbjuda människor en oförvanskad tillbedjan enligt Guds ord där Kristus framställs och vi kan ta del av hans nåd i ordet, sakramenten och bönen. Immanuelskyrkan ser därför sitt uppdrag att fira gudstjänst som centralt. Vi vill inte tynga människor med bördor utan erbjuda befrielse och vila. Detta sker när gudstjänstens huvudperson är Gud och inte människan.

För det sjätte är vi övertygade om vikten av församlingsplantering, evangelisation och mission (Matt. 16:18,19 och Rom. 10:12-15). Gud frälser vanligtvis människor i en kyrkogemenskap. Tron kommer av att höra Kristus tala och man hör honom främst i predikandet av ordet. Om ingen predikar kan heller ingen höra budskapet och tro. Vi är övertygade om att församlingsplantering är Guds metod att sprida den kristna tron. Vår vision är att verka för många evangelisk-reformerta församlingar i Sverige, Skandinavien och världen, samtidigt som vi samarbetar med andra kristna samfund.