Frågor och svar

F. Varför kallar ni er för en “evangelisk-reformert” kyrka?

S. Vi står teologiskt närmast reformerta och presbyterianska samfund. Under den protestantiska frigörelsen i Europa under 1500- och 1600-talet ledde Jean Calvin i Genève den reformerta delen av reformationen. Efter honom verkade en mängd pastorer och teologer för att klargöra Guds ord för gemene man. Detta mynnade senare ut i de bekännelseskrifter som färdigställdes i Westminster Abbey i London år 1647. Därav kallas de Westminstersynodens bekännelseskrifter och utgörs av trosbekännelsen, lilla och stora katekesen, formuläret för kyrkostyret och gudstjänstanvisningen.

Församlingsrådet i Immanuelskyrkan är övertygade om att dessa skrifter bäst sammanfattar Bibelns lära om tro och liv inför Gud. Westminstersynodens bekännelseskrifter har hållit tidens prov och används av den världsvida Presbyterianska kyrkan.

F. Vad är er vision?

S. Vår vision är kort och gott att förhärliga Gud och åtnjuta honom i tillbedjan, evangelisation, kallelse och liv.

F. Vad är er strategi?

S. Vår strategi för att verka för rikets framväxt är kyrkoplantering och evangelisation.

F. Hur många församlingar finns i samfundet?

S. För tillfället finns en församling: Immanuelskyrkan, Tranås. Vår vision är att plantera många församlingar runtom hela Sverige och även i närliggande grannländer.

F. Splittrar ni inte kyrkans enhet när ni startar ett nytt samfund / Finns det inte tillräckligt med samfund redan utan att ni startar ännu ett?

S. Vi vill vara ekumeniska och bejaka kyrkans enhet. I Johannesevangeliet 17 bad Kristus om just detta. I himlen kommer alla kristna ha en och samma trosbekännelse och vara enade i hjärta, tanke och sinne. Här på jorden kommer vi dock till olika ståndpunkter i många frågor. I Immanuelskyrkan har vi starka övertygelser om vad Guds ord lär, men det betyder inte att vi tror att andra av annorlunda uppfattningar är utestängda från Guds rike. Tvärtom, Gud verkar i andra samfund där Kristi ord predikas och sakramenten rätt förvaltas.

Vi gläder oss åt den ekumenik vi delar med andra kyrkor i Tranås och i Sverige. Faktum är att vår trosbekännelse uppkom i ett ekumeniskt sammanhang. Vårt mål är inte att splittra utan att ena, men vi kan inte göra detta genom att förbise vårt samvete. Enhet kommer av att vi närmar oss Gud och hans sanning tillsammans.

F. Hur styrs er kyrka?

S. Kristus är kyrkans ende Herre och Kung. Kristus utövar sin funktion som församlingens herde genom äldstebröder som han kallar till att representera honom. Äldste i Immanuelskyrkan väljs av medlemmarna. Dessa äldste skall uppfylla kraven i 1 Timoteusbrevet 3 och Titusbrevet 1. Äldstebröderna utgör församlingsrådet vars uppgift är att tjäna, representera, undervisa och styra kyrkan i den helige Andes kraft.

F. Hur ser en gudstjänst ut i er församling?

S. Vi försöker hålla oss så nära en Biblisk och historiskt informerad gudstjänst som möjligt. Ordet står i centrum och vi praktiserar textutläggande predikan. Ett av de två sakramenten firas varje vecka. Då och då ber vi Herrens bön tillsammans eller bekänner den apostoliska eller nicenska trosbekännelsen. Vår gudstjänst karakteriseras av att den är okomplicerad och därmed kan fokus ligga på Kristus och inte någon människa. Vi vill be Bibeln, sjunga Bibeln och predika Bibeln.

F. Vem kan bli medlem i er församling?

S. Den som vill bli medlem behöver endast bekänna Kristus. För att tydliggöra bekännelsen ställer vi följande frågor:

  1. Tror du att Bibeln, bestående av Gamla och Nya testamentet, är Guds ord, och att dess lära om frälsningen är den fullkomliga och enda sanna läran angående frälsningen?
  2. Erkänner du att du är en syndare i Guds åsyn, att du rätteligen förtjänar hans missnöje, och att du är utan hopp förutan hans allsmäktiga nåd?
  3. Tror du på Herren Jesus Kristus som Guds Son och frälsare av syndare, och tar du emot och förtröstar på honom allena som han beskrivs i evangelium?
  4. Lovar och beslutar du, i ödmjuk förtröstan på den helige Andes nåd, att du ska sträva att leva så som en Kristi efterföljare bör?
  5. Lovar du att stödja kyrkan i dess tillbedjan och arbete så gott du kan?
  6. Underställer du dig kyrkans styre och fostran, och lovar att vara mån om dess renhet och frid?